Ладога. устье Олонки. Х/м, 50х70, 2014. 
 
Сумерки в Нурмолице. 35х50, х/м, 2014. 
 
Нурмолица. Морось. 75х62, х/м, 2014. 
 
Бани в Большой Сельге. 50х80, х/м, 2014. 
 
Яблоневые ветки под дождём. 62х75, х/м, 2014. 
 
Нурмолица. Осенние огороды. 50х70, х/м, 2014. 
 
Осенний берег. 48х62, х/м, 2014. 
 
Нурмолица. Подворье. Х/м, 62х75, 2014. 
 
Нурмолица. Комариный вечер. 62х75, х/м, 2014. 
 
В Большой Сельге. 62х75, х/м, 2014. 
 
Нурмолица. Деревья на той стороне. 35х40, х/м, 2014.